1 עריכת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך נערך על ידי עורך דין מוסמך* על גבי טופס ייעודי מקוון בכניסה מאובטחת לאתר האינטרנט של משרד המשפטים.  

 

עו"ד אשר טולדנו, מוסמך משרד המשפטי לערוך יפוי כח מתמשך.


פנו אלינו לקבלת שירות אדיב ומקצועי.


פגישה עם עורך הדין 


לצורך עריכת יפוי הכח המתמשך תתקיים פגישה אחת לפחות בין עורך הדין לבין מיפה הכח (הממנה) ומיופה הכח (הממונה).

בפגישה/ות עורך הדין יפרוש בפני הממנה את החלופות המשפטיות הקיימות כדי להתאים לממנה את המסמך המשפטי המתאים לצרכיו, לרצונותיו וליכולותיו של הממנה ובהתאם להוראות החוק.

בפגישה עורך הדין יסייע לממנה לברר את רצונו האמיתי, יסביר לו שלא בנוכחותו של מיופה הכוח את ההשלכות הכרוכות במסירת "הכח המשפטי" לניהול ענייניו בעתיד למיופה הכוח, את חובותיו וסמכויותיו של מיופה הכוח, העניינים שניתן לכלול בו, אפשרות היידוע והפיקוח של גורמים נוספים על פעולות מיופה הכוח ה"מיודעים", אפשרות ביטול ייפוי הכוח על ידי הממנה ועוד.

על עורך הדין להתרשם כי הממנה מבין את משמעות ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.

במקרה שהממנה הוא אדם עם מוגבלות, על עורך הדין להעביר את המידע תוך ביצוע התאמות נגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו.


במידה ויתעורר אצל עורך הדין ספק בדבר יכולת הממנה להבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, הוא רשאי להפנותך לקבל חוות דעת מומחה בעניין המסוגלות של הממנה לחתום על ייפוי הכוח. את חוות דעת המומחה תצורף כנספח לייפוי הכוח המתמשך.


ההוראות ביפוי הכח הם בהתאם להנחיות הממנה


עורך הדין יערוך את ייפוי הכוח המתמשך בהתאם להוראות הממנה. באפשרות הממנה לקבוע "הנחיות מקדימות" בהן יפורט רצונו בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו או שיינקטו בשמו. ההנחיות המקדימות ידריכו את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללים בייפוי הכוח.

את ההנחיות המקדימות ניתן למלא בטופס יפוי הכח עצמו, ובמידת הצורך ניתן להרחיב בנספח שיצורף ליפוי הכח ויהי חלק בלתי נפרד ממנו.


עצם מינוי מיופה כח אינו פגוע בפעולה על פי רצונות הממנה


גם לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, הממנה אינו מאבד את זכותו להביע את דעתו בענייניו ועל מיופה הכח לפעול על פי בקשת הממנה ורצונו בשעת מעשה, גם אם ההנחיות המקדימות שמסר הממנה שונות מרצונו העכשווי.  

במידה ולא נכללו בייפוי הכוח הנחיות מקדימות, יהיה על מיופה הכוח לנסות להבין את רצון הממנה העכשווי ולחילופין, לנסות להבין מה היה רצונו בעבר, ולחילופי חילופין, מהו רצונו המשוער כפי שילמד מאורחות חיי הממנה.


הסכמת מיופה הכח(הממונה)


לייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמת מיופה הכוח לשמש בתפקיד, לאחר שהוסבר לו ע"י עו"ד משמעות ייפוי הכוח, אחריותו וסמכויותיו ולאחר שהוא קרא את תוכן ייפוי הכוח ואישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כוח בהתאם להוראות החוק וכן טופס וויתור סודיות מטעמו.


חתימת הצדדים


בסיום מילוי יפוי הכח המתמשך באופן מקוון ע"י עוה"ד והדפסתו, יחתום הממנה על הטופס וכך גם מיופה הכוח. עורך הדין יוסיף את חתימתו הידנית וגם חתימה אלקטרונית ויסרוק את יפוי הכח והמסמכים לאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

יפוי הכח ייחתם במספר עותקים מקריים כמספר הצדדים (מיפה כח, מיופי כח ועורך הדין) וכן עותק נוסף עבור האפוטרופוס הכללי.  


2 הפקדת יפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו. כלומר, אין די בהפקדת יפויי הכח באופן מקוון, אלא יש להעביר לאפוטרופוס הכללי עותק פיזי מקורי.


ההפקדה תיעשה באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך או במסירת עותק מקורי של יפוי הכח לממנה על מנת שיפקידו בעצמו במשרדי האפוטרופוס הכללי (התייצבות הממנה במשרדי האפוטרופוס הכללי תוך הזדהות עם תעודה מזהה עדכנית).


לאחר שעורך הדין ביצע הפקדה מקוונת של יפוי הכח, יש להמציא עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי תוך 14 יום ממועד ההפקדה המקוונת ע"י עורך הדין.

ההמצאה יכולה להיעשות בדואר רשום או כאמור, או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי.

לאחר ההפקדה, האפוטרופוס הכללי ישלח לעורך הדין ולממנה, הודעה ראשונה המאשרת את קבלת ייפוי הכוח המתמשך, והודעה נוספת על אישור ההפקדה או דחייתה, לאחר עריכת הבדיקות הנדרשות לפי החוק.


לייפוי הכוח המתמשך יצורפו המסמכים הבאים
:


א.      חוות דעת מומחה, במקרה שהממנה יבקש לצרף חוות דעת כאמור או כשעורך הדין ביקש לקבלה כתנאי לעריכת ייפוי הכוח המתמשך.

ב.      טופס וויתור על סודיות של מיופה הכוח.

ג.       כל מסמך אחר שהממנה יבקש לצרף לייפוי הכוח המתמשך כגון רשימה מפורטת של הרכוש או נספח מורחב של ההנחיות המקדימות.


3. ריבוי יפויי כח מתמשכים

ניתן לערוך יפויי כח מתמשכים במספר תחומים/עניינים - רכוש, אישי ו/או רפואי**(אם או בלי ענייני פסיכיאטריה).
ניתן שיפויי כח מתמשך אחד יכלול את כל התחומים או חלקם וניתן לערוך יפוי כח מתמשך נפרד לכל תחום.

במידה ויופקדו מספר ייפויי כוח באותם תחומים, ייפוי הכוח האחרון שנערך והופקד כדין הוא יהיה המחייב לגבי אותו עניין.


4. פטור מאגרה ופרטים

נכון לעכשיו, שירות הפקדת ייפוי הכוח המתמשך שיינתן על ידי האפוטרופוס הכללי - פטור מאגרה. בהמשך עתידות להתפרסם תקנות שבהן ייקבע גובה האגרה ותנאים לפטור מאגרה ככל שייקבעו.


עו"ד אשר טולדנו, מוסמך משרד המשפטי לערוך יפוי כח מתמשך.


פנו אלינו לקבלת שירות אדיב ומקצועי.

 

**ייפוי כוח מתמשך העוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך גם בפני בעל מקצוע טיפולי. בעניינים הקשורים בטיפול או אשפוז פסיכיאטרי יש צורך לקבל הסבר ולחתום בפני פסיכיאטר.